VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: ข้อมูล ทั่วไป ของ วิตามินบี 1 ตารางที่ 4.1.1

ข้อมูล ทั่วไป

การขาดวิตามินบี 1 (thiamin deficiency) พบได้ในประชากรทุกกลุ่มของประเทศไทย มีรายงานภาวะการขาดวิตามินบี 1 ตั้งแต่ร้อยละ 1ในเด็กก่อนวัยเรียนถึงร้อยละ 75ในคนงานก่อสร้าง (ตารางที่ 4.1.1)

สาเหตุสำคัญทีทำให้คนไทยเฉ่ยงต่อการขาดวิตามินบี 1 มีดังนี้

1. การกินข้าวขัดสีมากเป็นอาหารหลักร่วมกับการได้รับอาหารประเภทเนื้อสัตว์น้อย หรือได้รับอาหารทีมีสารทำลายวัตถุมีนบี 1 เป็นประจำ เช่น ปลาร้าดิบ ใบชา

2. ร่างกายมีความต้องการวิตามินบี 1 เพิ่มมากขี้น ได้แก่ เด็กในวัยเจริญเติบโต หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตรผู้ที่ต้องใช้แรงงานหนักโดยเฉพาะเมื่อพลังงานส่วนใหญ่มาจากคาร์โบไฮเดรต เซ่น กรรมกร ซาวนา และผู้ที่ต้องใช้พลังงานมาก เซ่น นักกีฬา

3. โรคหรือพยาธิสภาพบางอย่างทำให้ร่างกายต้องการวิตามินบี 1 มากขึ้น เช่น โรคดิดเชื้ฦ ภาวะที่มีไข้สูง โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ โรคมะเร็ง โรคมาลาเรีย ผู้ป่วยที่ต้องล้างไต ผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางหลอดเลือดดำ ผู้ป่วยที่มี hypermetabolism ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง และต้องกินยาขับปัสสาวะ furosemide หรือผู้สูงอายุที่ได้รับยาขับปัสสาวะเป็นประจำ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาค้นคว้าที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการเสริมวิตามินบี 1 ในผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมหรือ alzheimer

4. ผู้ที่ดื่มสุราเรื้อรัง หรือผู้ที่กินยาดองเหล้าเป็นประจำ มีโอกาสขาดวิตามินบี 1 ถ้าได้รับวิตามินบี 1 จากอาหารไม่เพียงพอ เนื่องจากแอลกอฮอล์มีฤทธิขัตขวาง การดูดซึมของวิตามินบี 1 ผู้ที่เป็นโรคตับแข็ง ความสามารถของตับในการเปลี่ยน thiaminให้เป็น active fom คือ thiamin pyrophosphate (TPP) จะลดลงด้วย

ตารางที่ 4.1.1 ความชุกของภาวะการขาดวิตามินมินบี 1 ในคนไทยวัยต่าง ๆ

 

กลุ่มประชากร ( จำนวน )  ร้อยละของการขาดวิตามินบี 1
สุปราณี แจ้งบำรุง และ คณะ พ.ศ.2530  
ทารก ( 62 )  8.8
เด็กก่อนวัยเรียน ( 309 )  4.5
ศรีวัฒนา ทรงสมบูรณ์  และ คณะ พ.ศ.2533  
เพศชาย  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( 105 )  46
ภาคเหนือ ( 22 )  38
คนงานก่อสร้าง ( 100 )  69
คนงานในโรงงาน ( 114)  47
ศรีวัฒนา ทรงสมบูรณ์  และ คณะ พ.ศ.2535  
เพศชาย  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( 42 ) 50
ภาคเหนือ ( 19 )  95
ภาคกลาง( 5 )  60
คนงานไร่อ้อย  91
ปราณีต ผ่องแผ้วและคณะ พ.ศ.2539  
เด็กก่อนวัยเรียน ( 95-670 ) 1.1 - 5.1
เด็กวัยเรียน ( 152-239 )  4.0 - 14.6
คนงานก่อสร้าง-คนงานในโรงงาน ( 90-114 )  5.2 - 75.0
ผูัใหญ่ ( 62-148 )  16.1 - 32.6
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ( 205 )  3.4 - 11.9
กลุ่มมังสวิรัติในกรุงเทพมหานคร ( 132 )  7.6
หญิงวัยเจริญพันธ์ ( 318 ) 0.6 - 4.7
หญิงตั้งครรภ์ ( 54-173 ) 0 - 2.8
ประเสริฐ อัสสันตชัยและคณะ พ.ศ.2542 เพศชาย เพศหญิง
ภาคกลาง ( 574 ) 39.7 40.8
ภาคเหนือ ( 505 )  49.3 40.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( 509 ) 19.9 18.9
ภาคใต้ ( 464 ) 13.6 13.9

 


หมวดความรู้:vitaminb
 
รวม 333  บทความ : ลง 9/1/2555 18:07:21: แก้ไข : 7/12/2020 3:27:52 AMแก้ไขบทความแก้ไข