VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: วิตามินซี กับโรคหัวใจหลอดเลือด

 

ภาวะผิดปกติ/ภาวะเป็นโรค

การขาดวิตามินซ้ในเด็กทารกพบว่า อาการเริ่มแรกจะเบื่ออาหารกระวนกระวาย และเจริญเติบโตช้าต่อมาจะมีอาการเจ็บที่เข่า ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้ เลือดออกที่ผิวหนังและเหงือก ในผู้ใหญ่ถ้ามีการขาดวิตามินซี อาการเริ่มแรกจะอ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อและกระวนกระวาย ถ้ารุนแรงจะเกิดโรคลักปิดลักเปิด มีเลือดออกตามผิวหนังและเหงือกทำให้เกิดโลหิตจางได้นอกจากนี้วิตามินซียังเกี่ยวข้องกับโรคต่าง ๆ ดังนี้

1. โรคหัวใจและหลอดเลือด

วิตามินซีมีบทบาทในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยมีผลต่อการยืดหยุ่นของหลอดเลือด เมตาบอลสมของไขมันและความดันโลหิตในร่างกาย โครงสร้างและความยืดหยุ่นของหลอดเลือดจำเป็นต้องอาศัยวิตามินซีในการสร้างคอลลาเจน นอกจากนี้วิตามินซียังมีผลยับยั้งการเกิดเพื่อออกซิเดชั่นของ LDL ซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้หลอดเลือดแข็งได้ วิตามินซียังมีผลต่อการขยายตัวของหลอดเลือด และยับยั้งการเกาะตัวของเกร็ดเลือดได้ โดยไปทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการหลั่งของ prostacyclin และ prostaglandins บางซนิด ผลการศึกษาในคนมีทั้งที่สนับสนุนและไม่สนับสนุนผลของวิตามินซีต่อการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เซ่น การเพิ่มการบริโภควิตามินซีมีส่วนซ่วยเพิ่มhigh density 1ipoprotein-cholesterol (HDL-cholesterol) ลดความดันโลหิต แต่ก็ยังมีรายงานที่ขัดแย้ง เซ่น การศึกษาในคนสูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง เมื่อให้กินวิตามินซีขนาด 500 มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา 6 สัปดาห์ วิตามินซีไม่สามารถลดความดันโลหิตได้เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกการศึกษาติดตามกลุมชายสูงอายุชาวอังกฤษ 730 คน ที่มืระดับวิตามินซีในพลาสมามากกว่า 0.5มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร (28 ไมโครโมลต่อลิตร) เป็นเวลา 20 ปี พบว่า ความเสี่ยงต่อการเสียซีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือด (stroke) ลดลงร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ทีมีระดับวิตามินซีในพลาสมาน้อยกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร (12 ไมโครโมลต่อลิตร) มีการศึกษาทางระบาดวิทยาอีกหลายเรื่องที่แสดงว่า การบริโภควิตามินซีในปริมาณระหว่าง 45-113 มิลลิกรัมต่อวัน มีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนอกจากนี้ยังมีการศึกษาทางระบาดวิทยาที่ให้ผลขัดแย้งกัน เช่น การศึกษา Esโablishedpopulations for epidemiologic studies of the elderly ในคนอายุ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 11,000 คนและการศึกษาของ 1owa women's health study ในหญิงวัยหมดประจำเดือน 34,486 คน พบว่า การบริโภควิตามินซีไม่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราตายที่เกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือดปัจจุบันมีการบริโภค๘วตามินซีในปริมาณสูง ได้มีการติดตามถึงปริมาณวิตามินซีที่บริโภคกับโรคหัวใจในคน 11,000 คน พบว่าสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ร้อยละ 25ในกลุ่มที่บริโภควิตามินซี 300มิลลิกรัมต่อวันซึ่งเป็นวิตามินซีที่ได้รับจากอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในผู้สูงอายุที่บริโภควิตามินซีมากกว่า 388 มิลลิกรัมต่อวัน มีผลลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้เช่นกันเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่บริโภควิตามินซี 90 มิลลิกรัมต่อวัน แต่มีการศึกษาที่ให้ผลขัดแย้ง เช่น การศึกษาHealth professionals follow-up study ปี พ.ศ. 2536 ในคน 40,000 คน พบว่าการเพิ่มการบริโภควิตามินซี ตั้งแต่ 92 ถึง 1,162 มิลลิกรัมต่อวัน ไม่มีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และ หลอดเลือด


หมวดความรู้:vitaminc
 
รวม 333  บทความ : ลง 8/1/2555 10:25:35: แก้ไข : 7/12/2020 2:21:43 PMแก้ไขบทความแก้ไข