VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: วิตามินดีจากอาหาร ตารางที่ 6.4.1,6.4.3,6.4.3

 

วิตามินดีจากอาหาร

ร่างกายได้รับวิตามินดีจากภายนอกโดยการดูดซึมวิตามินดีที่ลำไส้เล็กส่วนดูโอดีนัม เนื่องจากวิตามินดีเป็นฮอร์โมนที่ละลายในไขมัน ดังนั้นการดูดซึมวิตามินดีจึงต้องอาศัยน้ำดีเพื่อช่วยย่อยไขมันให้อยู่ในรูปของไคโลไมครอนซึ่งจะพาวิตามินดีให้ถูกดูดซึมผ่านเยือบุลำไส้เข้าสู่ระบบน้ำเหลืองได้ แหล่งของวิตามินดี จากภายนอกร่างกายมี 3 แหล่งได้แก่ การบริโภคอาหารที่เป็นแหล่งวิตามินดีตามธรรมซาติการบริโภคอาหารที่ได้รับการเสริมด้วยวิตามินดี 2 หรือ วิตามินดี 3 และการบริโภควิตามินดีที่เตรียมในรูปยาเม็ดในรูปแบบต่าง ๆ ปริมาณวิตามินดีในอาหารจะถูกกำหนดเป็นน้ำหนักซึ่งมีหนวยเป็นไมโครกรัมหรือฤทธิ์ทางชีวภาพ (biological activity) ซึ่งมีหน่วยเป็นหน่วยสากล (lntemationaI UnitIU) โดยที่วิตามินดี 1 ไมโครกรัม จะให้ฤทธิ์ทางชีวภาพ 40 หน่วยสากล อาหารที่เป็นแหล่งของวิตามินดีตามธรรมชาติมีไม่มากชนิด ได้แก่ น้ำมันตับปลา เนื้อปลาที่มีไขมัน ตับ และไข่แดง ส่วนอาหารอื่น ๆ รวมทั้งน้ำนมแม่และน้ำนมวัวมีวิตามินดีตามธรรมชาติในปริมาณที่น้อยมากคือ5-15ไมโครกรัมต่ออาหาร100กรัม (ตารางที่ 6.4.1)( ” ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการวิตามินดีของร่างกาย (วันละประมาณ 5ไมโครกรัม หรือ 200 หน่วยสากล) สำหรับน้ำนมแม่ซึ่งเป็นอาหารหลักสำหรับทารกมีวิตามินดีโดยเฉลี่ยประมาณ 0.4 ไมโครกรัม (16 หน่วยสากล) ต่อน้ำนมแม่ 100 มิลลิลิตร ซึ่งปริมาณอาจ แตกต่างจากนี้ไปบ้างตามระยะเวลาหลังคลอด และตามภาวะวิตามินดีของแม่ซึ่งขึ้นกับปริมาณแสงแดดที่ได้รับ และปริมาณวิตามินดีที่บริโภค สำหรับน้ำนมวัวจะมีวิตามินดีตามธรรมชาติในปริมาณใกล้เคียงกับน้ำนมแม่ ด้วยปัญหาดังกล่าวในหลายประเทศที่ประชากรมีโอกาสเกิดภาวะการขาดวิตามินดีได้สูง เซ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนนาดา และยุโรป จะมีนโยบายให้มีการเสริมด้วยวิตามินดีในอาหารบางชนิด ที่นิยม ได้แก่ น้ำนม ขนมปัง และ ธัญพืช (cereals) เป็นต้น อย่างไรก็ตามปริมาณวิตามินดีที่เสริมในอาหารก็มีความแตกต่างกันอย่างมากแม้ในประเทศเดียวกันแต่ต่างพื้นที่กัน  สำหรับในประเทศไทยซึ่งไม่มีนโยบายแห่งชาติให้มีการเสริมวัตามินดีในอาหาร การสำรวจสลากกำกับคุณค่าทางโภซนาการของนมที่จำหน่ายในประเทศไทยอย่างไม่เป็นทางการพบว่า นมผงดัดแปลงสำหรับทารกและเด็ก (ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ) ทุกชนิด (ตารางที่ 6.4.2) และนมยูเอชทีบางชนิดมีการระบุว่ามีการเสริมวิตามินดี (ตารางที่ 6.4.3) อย่างไรก็ตามยังไม่มีการควบคุมและตรวจสอบว่ามีการเสริมวิตามินดีในปริมาณที่ระบุไว้จริงหรือไม่ นอกจากอาหารที่ได้รับการเสรึมวิตามินดีแล้ว แหล่งวิตามินดีที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งคือ วิตามินดีที่เตรียมในรูปยาเม็ดรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ รูปยาเม็ดวิตามินดีอย่างเดียว (เช่น ยาเม็ดวิตามินดี 2 ซึ่ง 1 เม็ดมีวิตามินดี 2 อยู่ 20 000 หน่วยสากล) รูปยาเม็ดแคลเซียมร่วมกับวิตามินดี ซึ่ง 1 เม็ดมีวิตามินดีต่อเม็ด 200-400 หน่วยสากล และรูปยาเม็ดวิตามินรวมซึ่งมีปริมาณวิตามินดีต่อเม็ดแตกต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์ (เซ่น ยาเม็ดวิตามินรวมขององค์การเภสัชกรรม 1 เม็ดมีวิตามินดีในปริมาณ 400 หน่วยสากล เป็นต้น) ในปัจจุบันคนไทยบริโภควิตามินดีและแคลเซียมในรูปยาเม็ดเพิ่มมากขึ้นเพื่อป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน ในการนี้ทำให้พบอุบัติการณ์ของภาวะวิตามินดีเป็นพิษสูงขึ้นอย่างมาก

ตารางที่ 6.4.1 ปริมาณวิตามินดีตามธรรมชาติในอาหาร

ตารางที่6.4.2 ปริมาณแคลเซียมและวิตามินดีในนมผงดัดแปลงสำหรับทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 1 ปี

ตาราง 6.4.3 ปริมาณแคลเซียมและวิตามินดีในน้ำนมวัวและนมถั่วแหลือง


หมวดความรู้:vitamind
 
รวม 333  บทความ : ลง 10/1/2555 11:45:48: แก้ไข : 4/20/2019 2:58:19 PMแก้ไขบทความแก้ไข